רשב"ם על בראשית לה


פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אַלּוֹן בָּכוּת" — לא נכתב אלא מפני שכל המקומות שהלך יעקב בחזרתו הולך ומפרש. פנואל, סוכות, אל אלהי ישראל, שלם עירו של שכם, לוזה, אל בית אל, אלון בכות, בית אל השני שאחר וירא אלהים אל יעקב עוד, בית לחם אפרת, מגדל עדר.

(ב). אלהי הנכר: שלקחו בעיר:

(ז). ויקרא למקום: שחוץ לוז שהקים מצבה שם בבאו מבית אביו אל בית אל, כי מתחילה נקראת שם העיר ביתאל ואולם לוז שם העיר לראשונה אבל עכשיו קרא שם המקום ביתאל שחוץ לעיר אשר חלם שם אל ביתאל לפי שעד עתה הוא היה בעזרו:

(ח). אלון בכות: לא נכתב אלא מפני שכל המקומות שהלך יעקב בחזרתו הולך ומפרש פנואל, סוכות, אל אלהי ישראל, שלם, עירו של שכם, לוזה, אל ביתאל, אלון בכות, ביתאל השני שאחר וירא אלהים אל יעקב עוד, בית לחם אפרת, מגדל עדר:

(ט). וירא אלהים אל יעקב עוד: אחרי שנסע מלוז הוא ביתאל קרא עוד את המקום השני ביתאל כמו שמפרש והולך:

(טו). המקום אשר דבר אתו: כמה פעמים נאמר לשון זה בפרשה זו לפי שהיה המקום באמצע הדרכים ואין שם עיר:

(טז). כברת: כמו ירוע כבירים ואוריד כברה יושבים לשון הרבה, ולפי שהיה עוד ריבוי ארץ עד אפרת נקברה בדרך:
ותקש: כמו ותקשה, כמו ותצו ותצוה, ותכס ותכסה:

(יז). אל תיראי כי גם זה לך בן: כאשר התפללתה יוסף ה' לי בן אחר, ולא חפץ להמיתך אלא קיבל תפילתך ולדבר על לבה נתכוונה:

(יח). בנימין: בן זקונים, בן ימים כמו לקץ הימין כמו הימים:

(כ). היא מצבת קבורת רחל: שאמר שמואל לשאול כשהלך ממנו לאחר שמשחו למלך:

(כא). למגדל עדר: סמוך לבית לחם היה כדכתיב בתרי עשר ואתה בית לחם אפרתה וגו' וכתיב בסמוך ואתה מגדל עדר וגו':

(כג). וישמע ישראל: לא נכתב זה אלא להודיעך שבשביל ששמע יעקב את הדבר אמר לו בשעת צוואתו פחז כמים אל תותר כי עלית משכבי אביך:
ויהיו בני יעקב שנים עשר: עתה כשנולד בנימין היו שנים עשר, ועד שסיים כל עניין אותה הפרשה לא היה רוצה להפסיקה:

(כט). עשו ויעקב: לפי שהיה בכור ויעקב היה חולק לו כבוד הקדימו הכתוב, אבל בקבורת אברהם הקדים הכתוב יצחק לישמעאל לפי שהיה בן השפחה: