רשב"ם על בראשית לג

(ז). נגש יוסף ורחל: לפי הפשט דרך להזכיר את האיש תחילה אבל למעלה מתוך שאמר לאה וילדיה אמר כמו כן רחל ויוסף:

(ח). מי לך כל המחנה: של עדרים ששילחת:

(יא). חנני: חננני:

(יד). עד אשר אבא אל אדוני שעירה: הרחיב לו את הדרך:

(יח). ויבא יעקב שלם: אל עיר ששמה שלם כמו ותבאנה בית לחם:
עיר שכם: עירו של שכם כמו כי חשבון עיר סיחון מלך האמורי היא כדכתיב וירא אותה שכם בן חמור החוי נשיא הארץ והמפרש שכם שם העיר טועה הוא,שלא מצינו בכל מקום עיר ציון עיר ירושלים אלא העיר נזכרת אחרי השם, ואפילו אם זאת היא שכם שמא לזכרון גבורת בני יעקב שמו את שמה שכם כדכתיב בלוז שנקרא ביתאל וכדכתיב ויקראו ללשם דן על שם דן אביהם לזכרון גבורתם שהרגו אנשי העיר, וכדכתיב ויהי בונה עיר ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך וגם מי שמפרש שלם שלם בתורתו שלם בממונו טועה הוא לפי הפשט, שאין דרך המקרא לדבר כך, וגם מה צורך וכי בשביל מיעוט דורון שנתן לעשו הוצרכך לכתוב כן:

(יט). קשיטה: מי מטבע ששמה כן:

(כ). אל אלהי ישראל: שהיצלני מלבן ומעשו, כלומר האלהים הוא אלהי יעקב, וכמו שקורין שם אדם אליעזר, עמנואל, כמו כן נקרא המזבח כך וכמו שפירשתי פשוטו: