רשב"ם על במדבר לו

(ו). לטוב בעיניהם: מן שבט שלהם לפי הפשט:


ונשלם חומש פקודים