רשב"ם על במדבר לה

(ה). אלפים באמה: אלף אמה מגרש והשאר שדות וכרמים:

(יד). את שלש הערים תתנו מעבר לירדן: אותן הבדיל משה בחייו כדכתיב אז יבדיל משה:

(לא). ולא תקחו כופר: לא יפטר בממון: שם בולט הגבול:

(לב). עד מות הכהן: הגדול, לפי פשוטו כל ימי השופט הגדול, דוגמת אסיריו לא פתח ביתה:

(לג). כי אם בדם שפכו: אני אומר שהוא נקוד מן הדין מלא פום לפי פירושו כי אם בדם האיש השופך את הדם: