רשב"ם על במדבר כה

(ג). ויחר אף: שהתחילה מגפה בעם:

(ד). והוקע אותם: החוטאים, כמו והוקענום לה' בגבעת שאול לשון תלייה והריגה:

(ו). ויקרב אל אחיו: להזנותה, כדכתיב לא תקרבו לגלות ערוה:

(ח). הקבה: עניין אהל:
קבתה: בטנה כמו והקבה:

== פרשת פינחס ==

(יג). והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהנת עולם: (כתבו התוספות על התורה בספר דעת זקנים דף עג ע"ד וזה לשונם: ועל זה הקשה ה"ר שמואל ש)הרי משמיני למלואים היה פינחס משוח מלחמה שכן מונה שמחה זו בשבע שמחות שהיתה אלישבע אשת אהרן יתירה על האחרות שהיה בן בנה משוח מלחמה, ושמא משם נתן לו להיות משוח מלחמה אבל לעבודה ולדורות לא, וכאן ניתנה לו הכהונה לכל מילי ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם: