רשב"ם על במדבר כד

(א). ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים: לנסות ממקום למקום אולי יוכל לקללם, אלא מעתה נתכוון לברכם בלב שלם, ומתוך כך כתב ותהי עליו רוח אלהים כאן שרוח שכינה שרתה עליו מאהבה ודרך חיבה:

(ג). שתום העין: פתוח העין רואה מראות אלהים כמו ששנינו עד שישתום ויסתום:

(ד). אשר מחזה שדי יחזה: פעמים נופל שוכב בלילה ופעמים גלוי עינים ביום, כי עתה היו נבואות הללו ביום, כמו נופלים על פני השדה בשאול שוכבים:

(ו). כנחלים נטיו: ננטיו, מיושרים:
כאהלים: כמו מר ואהלות, כאהלים וגו' כארזים עלי מים פתח לפי שהוא במקום חטף, וכמוהו כערבים על יבלי מים אבל בחור כארזים קמץ שהוא מבורר כהארזים:

(ז). וירום מאגג מלכו: שאול, כל מלכי עמלק נקראין אגג, כמו כל מלכי מצרים קרוים פרעה, מלכי פלשתים אבימלך, ושל ירושלים מלכי צדק אדוני צדק:

(ח). תועפות: חוזק, כמו ותועפות הרים לו:

(יד). איעצך: עצה להכשילם, לפי שידעתי אשר יעשה העם הזה לעמך יהי באחרית הימים, אבל עתה בקרוב בחייך לא תירא מהם וזו היא העצה הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם וגו' וכאן סתם משה את העצה לפי שבלחש אמרה בלעם לבלק ולא נודעה העצה עד שפרשה משה בשעת הצורך:

(יז). אראנו: אני רואה עתה ועכשיו את העתידות ולא עתה יהיה:
כל בני שת: לפי הפשט זה מלך המשיח:

(יח). ירשה: כמו שמנה, נפש שבעה, ארדטירא:

(יט). וירד מיעקב: יהיה רודה בכל המלכיות איש מיעקב:
והאביד שריד מעיר: מאדום כדכתיב ולא יהיה שריד לבית עשר כי ה' דבר:

(כ). וירא את עמלק: ממקום שהיה שם משם רואה אותם:
ראשית גוים: כתרגומו:

(כא). איתן מושבך וגו': כסבור אתה שאיתן יהא מושבך ושיהא בסלע קנך קיים, לא יהיה כמו שאתה סבור אלא אחר כן יהיה לבער קין:
עד מה: המקום רחוק אשר אשור תשבך, מלכות אשור תגלה אותך בשבי:

(כג). אוי מי יחיה: מפני מלך המשיח בשומו הקב"ה אלה הדברים שיקרקר כל בני שת:

(כד). וצים: כמו וצי אדים דרומון בלע, הוא בורני גדולה: