רשב"ם על במדבר כב

(א). מעבר לירדן יריחו: כלומר כנגד ירדן וכנגד יריחו, לא למטה בירדן ולא למעלה מיושבי ארץ ישראל, ראוי ליכתב מעבר לירדן לאותם שעברו את הירדן שלהם קרוי ערבות מואב מעבר לירדן:

== פרשת בלק ==

(ג). ויקץ מואב: בחייו, כמו קצתי בחיי:

(ד). ילחכו: כל התבואות וכל מיני אוכלין:

(ה). ארץ בני עמו: של בלק:

(ו). את אשר תברך: בנבואה, גם בלק היה יודע שנביא היה ובנבואה היה אומר העתידות או על ידי קוסמים כי כן נקרא בלעם הקוסם ביהושע אך סבור הוא שיועילו לו תפלותיו וקרבנותיו:

(ז). וקסמים בידם: מיני קסמים היו מוליכין לבלעם פן יאמר אין בידי מיני קסמים, כדכתיב בימינו היה הקסם ירושלים קלקל בחצים שאל בתרפים ראה בכבד:

(יד). הלך עמנו: כי לא נחשבנו בעיניו:

(טו). רבים: מרובים:
ונכבדים: חשובים ונכבדים מן הראשונים:

(כב). כי הולך הוא: ברצון מתאוה לקללם, אע"פ שהיה יודע שאין הקב"ה רוצה:

(לג). אולי נטתה מפני: כל אולי שבמקרא פירושם כמו אם וכמו אילו, והמפרשים את זה כמו לולי התמהמהנו וכמו לולי אלהי וגו' טעות הוא בידם, אבל פירושו כמו אולי יש תקוה, אולי יחנן ה' צבאות, אולי משגה הוא, וכן אמר המלאך על מה הכית את אתונך שלש פעמים, שלא כדין עשית, שהרי ותט לפני זה שלש רגלים, כל נטיותיה היו לפני אבל לא מפני שהרי לא עברה אותי:
אולי נטתה מפני: כלומר שאם נטתה מפני ולא לפני, כלומר שאם עברה אותי את הדרך עד אחרי גם הרגתי אותך כלומר לא הייתה ניצול בהזק מועט של לחיצת רגלך אלא אף אותך הרגתי והיא לא היתה מפסדת שאותה החייתי כמו שהיא קיימת גם עתה שהיא לא היתה פושעת כי אם אתה שהייתה פושע בי שהכיתה אתונך:
גם אותך הרגתי גם הרגתי אותך, כמו וברכתם גם אותי, גם תברכו אותי: