רשב"ם על במדבר כא

(א). יושב הנגב וגו' דרך האתרים: התרים מרגלים, כדכתיב שם עלו זה בנגב, ועמלק יושב בנגב, וכנענים אצלם כדכתיב והנה הכנעני והעמלקי שם לפניכם:
האתרים: כמו אפרוח אתמול אזרוע, הרבה אלפין באין לשמוש בראש תיבה:

(ב). והחרמתי: המטלטלין יהיו הקדש לשמים:

(ה). הקלקל: כמו קלקל בחצים, לבן כעין הבדלח ויבש, לוישנט בלע"ז:

(ח). וראה אותו: שיסתכל לשמים למעלה:

(יא). בעיי העברים: לשון ארץ חריבה, כמו וירושלים עיים תהיה, לעי השדה:

(יד). על כן יאמר: על אילו המסעות שחזרו לאחוריהם והקיפו את ארץ אדום, כדכתיב ונסב את הר שעיר ימים רבים, וחזרו עד שפגעו בבאר שכתב למעלה אז יאמר בספירת דברים ששיבחו להקב"ה והזכירו ניסי ים סוף וניסים שנעשו בנחל ארנון ובאר, וגם אז ישיר ישראל בראותם עתה את הבאר כי מתחלה לא אמרו שירה עליו לפי שאז נענשו עליה משה ואהרן:
את והב: את יהב של הקב"ה, כמו השלך על ה' יהבך, וכמו מן יהיה מה הוה לאדם, מן יקושתי לך וגם נלכדת בבל פן תוקש בו, מן ירא למען תורא, וי"ו תחת יו"ד, כן והב מן יהב:

(יח). שרים: משה ואהרן:
וממדבר מתנה: לפי הפשט כל אילו שמות מקומות של נסיעה וחנייה:

(כז). על כן יאמרו המושלים: על מלחמת סיחון ועוג נתנבאו תחילה:
מושלים: מושלי נבואות כגון בלעם וחביריו:

(כח). ער מואב: עיר מלוכה של מואב נקראת ער:

(ל). ונירם: ונשלך אותם ממקומם, ונחרם אותם כמו מן נטה יאמר ונט, כן יאמר מן ירה וניר, ונירם כמו ונירם וכן יבדלני כמו יבדילני, להוציאנו כמו להוציאנו, וכמו שפירוש ונשים ונפעל, כן ונירם, ואלו היה מפורש כתרגומו היה לו לינקד ונירם וי"ו חטף: