רשב"ם על במדבר יח

(א). ויאמר ה' אל אהרן אתה ובניך וגו': וזר לא יקרב והזר הקרב יומת הי הזהרתים בחיוב מיתה, ומעתה אין לחוש הקרב הקרב שהרי אסרתים מליקרב וחייבים מיתה:

(ז). עבודת מתנה וגו': ונמצאו ישראל פטורים מן העבודה ומתוך שאינם מצווים לא יקרבו עוד שהרי והזר הקרב יומת:

(ח). לך נתתים למשחה: הרי הן לך כעין סימן שרים הנמשחים למלוך:

(ט). מן האש: לאחר הקטרת אימורין הנותר מן האש:
אשר ישיבו לי: האשם המושב לה' לכהן, זהו גזל הגר שאין לו יורשין:

(יב). כל חלב יצהר: כדכתיב בהרימכם את חלבו ממנו:

(יט). ברית מלח: נראה לי לשון קיום, וכן לדוד ולזרעו ברית מלח, כי פתרונם לפי עניינם, אבל לא תשבית מלח ברית אלהיך מדבר במלח ממש, ברית מלח ברית קיום ועומד לדורות:

(כז). כדגן מן הגרן: שהוא בלאו וכל זר לא יאכל קדש בפרשת תרומה באמור אל הכהנים:

(לב). לא תחללו: לאוכלם בטומאה: