רשב"ם על במדבר יג

(ב). כל נשיא בהם: עיקר פשוטו כך, כל אלה שנים עשר אנשים תקח מאותם שבישראל שנשא אותם לבם ללכת, שתכריז לשאול את העם מי האיש שירצה ללכת לרגל את הארץ ומאותם שיאמרו ללכת תקח ותבחר שנים עשר, ולפי שאנשים גיבורים שאינם יראים ורך לבב ראוים ללכת בארץ נכריה וגם להתחזק ולקחת מפרי הארץ לכך הוצרך להכריז ולא נקבם הק' בשמות כשם שעשה לנשיאים שמנו את ישראל ובנשיאים שהנחילו את ישראל את הארץ באלה מסעי, שאותם היו נקובי שמות:
כל נשיא בהם: הטעם שתחת כל מוכיח פירושו, כל אלה הי"ב האנשים יהיו כל אחד נשיא להתנדב ללכת כמו כל שתה תחת רגליו:

(יז). ויקרא משה להושע בן נון יהושע: לא עתה קרא אותו כן שהרי כבר קודם לכן נקרא יהושע אלא כך פירושו הושע בן נון שאמרנו למעלה שנקרא כן בבית אביו הוא אותו שקרא משה יהושע כשנעשה משרתו והפקידו על ביתו, שכך היה מנהגם כמו ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח, ויקרא לדניאל בלשצר דהוא שמיה בלטשצר כשם אלהיה:

(יח). וראיתם את הארץ מה היא: אם היא בתחילתה ארץ יערים או חלקה או ארץ מטוגנת ולחה, כי לפי מה שתראו את הארץ תכינו לו כלי מלחמה לסתת את היערים ולהכין הליכת חיילותיכם, כי בטוחים היו שה' יתן להם את ארץ כנען אך בלא טורח כי אם בעניין ערכי מלחמה:
החזק הוא: כל זה להודיע באיזה עניין יערכו אתם מלחמה:

(יט). ומה הארץ אשר הוא יושב בה: כי ומה הארץ אשר אמרנו למעלה מדבר בארץ שהיא בתחלת המלכות שאין שם יישוב ועתה מדבר בארץ אשר הם יושבים בה הטובה היא אם רעה, אם מלאה תבואות הרבה וימצאו בה כל טוב מלחמותם ולא יצטרכו להקדים להם צדה כל כך לעת מלחמה מקודם:
הבמחנים יושבים או בערי המבצר, כל זה לדעת אם צריכים לעשות דייק וסוללות לכבוש את הערים:

(כ). השמנה היא וגו': להודיע לישראל שימצאוה זבת חלב ודבש כמו שהבטיחם הקב"ה:
והתחזקתם וגו': כאנשים גבורים לקחת ולא תגורו מפני איש:
והימים ימי בכורי ענבים: זה מגיד הכתוב מפני אשכול של ענבים שנטלו:

(כב). ויבא עד חברון: הגדה נראית פשט שעל כלב אמר הכתוב שנאמר ולו אתן את הארץ אשר דרך בה, והביאותיו אל הארץ אשר בא שמה וזרעו יורישנה, לפיכך ויבא עד חברון הוא כלב ונשתטח על קבורת אבות ונתפלל שינצל מעצת מרגלים, ומצינו ביהושע שנתן לכלב את חברון כדכתיב ואת שדה העיר ואת חצריה נתנו לכלב בן יפונה באחוזתו, ומכל מקום לפי עיקר פשוטו ויבא כל אחד ואחד עד חברון שהרי אמרו וגם בני הענקים ראינו שם בחברון, וכתב ושם ראינו את הנפילים בני ענק:
לפני צוען מצרים: לפי פשוטו נבנתה לפני צוען וגם כן חשובה יותר עיר הישנה מן העיר החדשה, ומפני שהיו ישראל מכירים חשיבותה של צוען הוצרך לומר כי ערי ישראל חשובים יותר וגם מתוך יושנה היו בה ענקים שהם מדורות הראשונים:

(ל). ויהס: שיתקם בחכמתו:

(לג). מן הנפילים: הראשונים, כדכתיב בבראשית הנפילים היו בארץ בימים ההם:
כחגבים: הנמוך נראה לגבוה ממנו הרבה כחגבים שהם נמוכים מאד, וזה מוכיח היושב על חוג הארץ ויושביה כחגבים: