רשב"ם על במדבר ז

(ב). הם העומדים על הפקודים: הם הנקובים בשמות בפרשת במדבר סיני:

(ג). עגלות: לפי שהוא דבוק, עגלות של צב, כמו שיאמר מעשרה עשרות יאמר מן עגלה על שני הנשיאים עגלות, ומן ענוה ענוי ארץ ומן ערבה ערבי נחל:
צב: כמו בצבים או בפרדים, פתרונו לפי עניינו ונראה בעיני עגלות העשויות להלוך בצבא ובדרכים רחוקים:

(יג). וקרבנו: מוסב למעלה ויהי המקריב וגו' נחשון וקרבנו היה כך וכך:
כסדר שכתובים בארבעה דגלים הביאו קרבנותיהם, דגל יהודה ואחר כן דגל ראובן ואחרי כן דגל אפרים ואחרי כן דגל דן:

(פד). ביום המשח אותו: התחילו לחנכו כמו שכתוב בפרשה זו:

(פח). אחרי המשח אותו: לסוף שנים עשר יום שכבר נתחנך עלה החשבון כך וכך: