רשב"ם על במדבר ו

(ג). משרת ענבים: פירש מנחם מגזרת ושרת את אחיו והרי המ' כמו מ' של מרמס ושל משמר ושל משמן בשרו ירזה, ולא יתכן לשון שירות כי אם אצל עבודת בני אדם לאדוניהם לכן אומר אני שמשרת מחטופי למד פעל הוא מגזרת שרה, כמו מקנת כסף מגזרת קנה, ופרשתו אם לא נמצא במקרא נמצא בלשון התלמוד נזיר ששרה פתו ביין, ואם מלשון המקרא הרי מצינו בירמיה אם לא שריתיך לטוב, ופרשו כמו משרא קיטרין שבדניאל, כלומר פתחתיך מן האזיקים כמעשה שהיה, ואמר שריתך כמו וזרתי פרש על פניכם מגזרת זרה הלאה, אף כאן משרת ענבים כל מה שנבדל ונופל מן הענבים כאדם הנבדל וניתר מקשרי הכבלים והזיקים שקשור בהם:

(יג). יביא אותו: את עיקר קרבנו כמו שהולך ומפרש:

(כא). מלבד אשר תשיג ידו: שאם נדר קרבנות הרבה לשם שמים יביאם מלבד אלה של חובה דוגמת מלבד מתנותיכם ומלבד כל נדריכם:

(כג). כה תברכו את בני ישראל: כלומר לא תברכו מברכת פיכם כאדם שאומר תבואתה לראש פלוני כך וכך אלא אלי תתפללו שאברכם אני כמו שמפרש יברכך ה' ואני אשמע קולכם כאשר תאמרו ואברכם לישראל, כמו שמפרש ושמו את שמי על בני ישראל כשיברכו כהנים לישראל בשמי ולא בשמם אני אברכם לישראל כמו שיתפללו הכהנים ואומרים יברכך ה':

(כו). ישא ה' פניו אליך: כדכתיב ופניתי אליכם שלא יסתיר פניו מכם, ומה שכתוב אשר לא ישא פנים הקב"ה לא ישא פני איש לנקותו מכל פשעיו אבל הוא ישא פנים שלו אל אהובו שיפנה אליו לחננו כדכתיב ופניתי אליכם והרביתי אתכם וגו':