(א). ואלה תולדות אהרן ומשה: תחילה מנה תולדות ישראל ואחר כך תולדות הכהנים ואחר כך תולדות הלוים, ועתה מונה תולדות אהרן, ותולדות משה לפנינו עם הלוים דכתיב ולקהת משפחת העמרמי, זהו משה ואהרן ובניו אשר יקראו על שבט הלוי, כי לא היו לעמרם בנים רק משה ואהרן, ויבדל אהרן להקדישו ומשה ובניו יקראו על שבט הלוי:
ביום דבר ה' את משה בהר סיני: שזהו קודם שהוקם המשכן אז היו ארבעה, אבל בשנה השנייה שהוקם המשכן במדבר סיני לא נשארו כי אם אלעזר ואיתמר כמו שפירשתי למעלה בתחילת פרשה, שכל מקום שנאמר בהר סיני זהו קודם שהוקם המשכן, אבל משנבנה אהל מועד לא נאמר אלא במדבר סיני:

(ט). נתונים נתונים: כפל לשון כמו נתן תתן להם אחזת נחלה, דוננט דונץ ב"ל:

(י). ואת אהרן ואת בניו תפקד תעשהו פקיד וממונה עליהם, כמו ויפקד שר הטבחים את יוסף:

(טו). כל זכר מבן חדש ומעלה תפקדם: לפי שהיו באים לפטור את הבכורות שחייבין פדיון מבן חדש ומעלה, לכן גם מניינם מבן חדש:

(כז). ולקהת משפחת העמרמי: משה ובניו, עתה מפרש מה שכתוב למעלה ואלה תולדות אהרן ומשה:

(מט). הפדיום: מיותר מ"ם כמ"ם של ריקם, הכנם, שלשום:
שלש מאות: שהלוים עודפים על שנים ועשרים אלף בכורות היו ואין בכור מפקיע בכור, כך פירשו רבותינו: