רש"י על תהלים קמו


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אזמרה לאלהי בעודי" - בעוד אני חי

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עשתונותיו" - מחשבותיו

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשרי" - מי שאל יעקב בעזרו שהבטיחו הקדוש ברוך הוא הנה אנכי עמך ושמרתיך והשיבותיך (בראשית כ"ח) ולמה אשריו לפי שהוא עושה שמים וארץ ואת הים וכיון שהכל שלו יש בידו לשמרו בים וביבשה אבל מלך עו"ג אם שומרו ביבשה אינו יכול לשומרו בים

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"השומר אמת לעולם" - לסוף דורות רבים הוא מקיים ושומר אמיתת הבטחתו

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יעודד" - לשון כח

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ימלך ה' לעולם" - יקיים את מלכותו בשמירת בניו