רש"י על תהלים קמו


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אזמרה לאלהי בעודי" - בעוד אני חי

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עשתונותיו" - מחשבותיו

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשרי" - מי שאל יעקב בעזרו שהבטיחו הקדוש ברוך הוא הנה אנכי עמך ושמרתיך והשיבותיך (בראשית כ"ח) ולמה אשריו לפי שהוא עושה שמים וארץ ואת הים וכיון שהכל שלו יש בידו לשמרו בים וביבשה אבל מלך עו"ג אם שומרו ביבשה אינו יכול לשומרו בים

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"השומר אמת לעולם" - לסוף דורות רבים הוא מקיים ושומר אמיתת הבטחתו

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יעודד" - לשון כח

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ימלך ה' לעולם" - יקיים את מלכותו בשמירת בניו