רש"י על תהלים קכה ג

רש"י על תהלים • פרק קכה
א • ג • ה • 


"כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים" - (כי לא יתן הקב"ה את ממשלת הרשעים לנוח על הצדיקים) למען כי הצדיקים נזהרין מלשלוח ידיהם בעולה