רש"י על תהלים קי ז

<< רש"י על תהלים • פרק קי
א • ד • ה • ו • ז • 


"מנחל בדרך ישתה וגו'" - מנילוס הנהר בדרך הליכתו היתה ארצו שותה ולא היתה צריכה למי גשמים על כן היה מרים ראש ומתפאר (יחזקאל כ"ט) לי יאורי ואני עשיתני ענין אחר יש לפרש המזמור הזה בדוד

"נאם ה' לאדני" - על עסקי אדוני שאול כשהייתי נרדף מפניו

"לאדני" - על אדוני כמו ואמר פרעה לבני ישראל (שמות יד) וישאלו אנשי המקום לאשתו (בראשית כ"ו)

"שב לימיני" - התעכב והמתן לישועתי

"מטה עזך ישלח ה' מציון" - מעשים טובים המצויינין בידך ד"א עוד תמלוך בציון ושם ישולח לך מטה עז ואז תרדה בקרב אויביך

"עמך נדבות ביום חילך" - עם ישראל יתנדבו לעזרתך ביום שתעשה חיל כמו שמפורש (בדברי הימים א י"ב) שהיו נקבצים עליו מכל שבט ושבט בלכתו אל צקלג נפלו עליו ממנשה וגומר ומן הגדי נבדלו אל דוד וגומר (שם)

"בהדרי קודש מרחם משחר" - בשביל הדרת קדושה שהיה בך מנעוריך

"לך טל ילדותך" - ילדות טובה ופרק נאה שהיה בך תהיה לך כטל שהוא נעים יערב ותעשה לך פירות להצליחך

"נשבע ה' וגו'" - שהמלכות תהא שלך עולמית

"אתה כהן לעולם" - ואיזו מן הכהונות כהונה שהיא למעלה מכהונת מלכי צדק וזהו המלכות שהיא למעלה מכהונה גדולה בשלשים מעלות

"על דברתי מלכי צדק" - למעלה מכהונת מלכי צדק שהיה כהן לאל עליון וא"ת אף הוא מלך היה מלוכת מלכי צדק אינה מלוכה חשובה כנגד ישראל

"אדני" - יהיה תמיד על ימינך להושיעך

"אשר מחץ ביום אפו מלכים" - שנלחמו עם אברהם ועם יהושוע ועם ברק

"ידין בגוים מלא גויות" - ועוד בימי יחזקיהו בנך ידין באוכלסי סנחריב קבוץ פגרים מתים וימחץ בסנחריב שהוא ראשה של נינוה ואשור שהיא ארץ רבה אשר מנחל בדרך היה שותה שנתפאר ששתו אוכלסיו מימי הירדן שנאמר (ישעיהו ל"ז) אני קרתי ושתיתי מים ואחריב וגו'

"על כן ירים ראש" - היה משתבח ומתפאר בגודלו