רש"י על תהלים קיח יז

"לא אמות" - אני כנסת ישראל כע"א מיתת עולם כי אחיה וגו'