רש"י על תהלים קטז


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אהבתי כי ישמע ה' את קולי" - כך אמר דוד לאחר שנפטר שאול והוא מלך שובי נפשי למנוחיכי כי ה' גמל עליכי חסד ולך קוני אני מתאוה כי חלצת נפשי ממות

"אהבתי כי ישמע ה'" - תאבתי שישמע ה' את קולי (סא"א)

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובימי אקרא" - בימי צרתי אקראנו ובימי גאולתי אשבחנו

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חבלי מות" - חבורות אויבינו המבקשים להמיתני

"חבלי מות" - חבלי שאול כלם ל' חבורות הם כמו (שמואל א י') חבל נביאים

"ומצרי שאול" - גבולי שאול

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בארצות החיים" - ארץ ישראל שגרשוני אויבי ורודפי ממנה בימי שאול ועל כרחם חזרתי

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"האמנתי כי אדבר" - האמנתי את דברי ציבא שאמר על מפיבושת כשאדבר (שם ב' ט"ז) הנה לך כל אשר למפיבושת אז אני עניתי מאד דברתי קשה ונעניתי לך

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אני אמרתי בחפזי" - לנוס מפני אבשלום

"כל האדם כוזב" - ובוגד באוהב בו כי ראיתי את בני בוגד בי ומבקש את נפשי וכל ישראל גומלים לי רעה תחת טובה לפיכך האמנתי לציבא ואמרתי אף מפיבושת כוזב ובוגד בי כל לשון כזב אינו אלא ל' חסרון מבטח שבטחו עליו פילנ"צא בלע"ז כמו (ישעיהו כ"ח) אשר לא יכזבו מימיו ויש פותרין אותו אני אמרתי בחפזי בסלע המחלקות שהיו שאול ואנשיו עוטרין עלי ואל אנשי לתפשני ושם נאמר ויהי דוד נחפז ללכת (שמואל א כג) כל אדם כוזב אף שמואל הנביא שהוא נאמן לנביא אף הוא כוזב שמשחני למלך (מצאתי)

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כוס ישועות אשא" - אביא הנסכים על התודות שנדרתי כמו שאמר לך אזבח זבח תודה ועל אותו הכוס בשמך אקרא על הישועה זו שכן אין הלוי אומר שירה אלא על היין

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נגדה נא לכל עמו" - נגד כל עמו

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יקר בעיני ה'" - הראני הקב"ה שדבר קשה וכבד הוא בעיניו להמית את חסידיו

"המותה" - המות כמ' הביתה החוצה (בראשי' ל"ט)

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עבדך בן אמתך" - אינו דומה תרבות עבד הלקוח מן השוק לילוד משפחה שבבית

"פתחת למוסרי" - התרתה מעל צוארי מוסרות ומוטות

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"זבח תודה" - זבחי הודייה על הנסים שעשית לי

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נדרי" - קרבנות שנדרתי

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בתוככי" - כמו בתוכך