פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אלהי תהלתי אל תחרש" - על כל ישראל נאמר

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי פי רשע" - עשו

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תחת אהבתי" - אותך ישטנוני "ואני תפלה" - ואני מתפלל אליך (תמיד מצאתי)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רעה תחת טובה" - שבעים פרים אני מקריב בכל שנה בשביל שבעים אומות ומבקש לגשמים והם מריעים לי (בשוחר טוב)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בהשפטו" - לפניך יצא מדינך מחויב ורשע

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פקודתו" - גדולתו פרבושטיא"ה בלע"ז כמו ויפקד המלך פקידים (אסתר ב ד)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ושאלו ודרשו מחרבותיהם" - הכל ישאלו עליה' מה נהיתה בפלוני ופלוני מתוך קול חורבה שיצא עליהם "ודרשו" - משמע מאת אחרים שהרי נקוד חטף קמץ וכן ושאלו מפי אחרים הוא משמע שישאלו אחרים עליהם ויש לפתור ושאלו ממשקל חזק יהיו משאלים על הפתחים

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ינקש נושה לכל אשר לו" - אדם הטורח מחזיר ולהוט לעשות דבר נופל בו לשון מתנקש כלומר מוטרף ומתלבט כמו (דנייאל ה) וארכובתיה דא לדא נקשן וכן פן תנקש אחריהם אף כאן יהיה הנושה בעשו את עבודתו שנאמר ורב יעבד צעיר ל"א יהיה הנושה נוגע ונקרב לכל אשר לו ינקש שייטאצופי"ץ בלע"ז יהי משפט הנושה נוקש ונשען על כל ממונו וזהו יעקב הנושה בעשו את עבודתו שנאמר ורב יעבד צעיר מצאתי בדור אחר שיבא אחר כורתו ימח שמו וטבעו שאפילו זכרון לא יפול עליו בפי הדור הנולד בעול' לאחר שנשחת שמו שארטרמיר"א בלע"ז

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עון אבותיו" - עון שהעוה על אבותיו לאברהם שגרע חמש שנים מחייו ולאביו גרם כהיון עינים "וחטאת אמו" - שהשחית רחמה ושגרם להעלים יום קבורתה מן הבריות שלא יקללוה שיצא מכריסה עשו כמו שנאמר (בראשית ל"ה) ותמת דבורה מינקת רבקה וגומר אלון בכות בלשון יוני קורין לאחר אלון שאבל אחר היה ליעקב עם של דבורה שמתה אמו והעלימו מיתתה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יהיו" - העונות האלה נגד ה' תמיד "ויכרת מארץ זכרם" - של עשו ואלופיו

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יען אשר לא זכר עשות חסד" - לעסוק באבל אביו כמו שעשה יעקב נזיד עדשים לנחם את יצחק שבאותו היום מת אברהם "איש עני" - ישראל

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויאהב קללה" - קללתו של הקדוש ברוך הוא שכפר בו

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וילבש קללה" - הכניס עצמו בקללה ונוחה לו פריקת עול הקרבן וברכת כהנים וקללת האומות

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תהי לו" - הקללה מעטה כבגד (מצאתי) "ולמזח תמיד" - חגורה וכן ומזיח אפיקים רפה (איוב י"ב) אזור החזקים פתח

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כצל כנטותו" - לעת ערב "ננערתי" - לשון תשנוק וטרוף ואוטם כארבה שהוא נודד ונע ומטורף (מצאתי)

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויעטו כמעיל" - העוטה ועוטף כל הגוף לכל לבוש