פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לעיים" - לגלים ומהו מזמור והלא קינה היא אלא לפי שנאמר (איכה ד') כלה ה' את חמתו ובמה כלה ויצת אש בציון מזמור ושיר הוא ששפך חמתו על עצים ועל האבנים ולא עשה כליה בבניו

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בשר חסידיך" - והלא רשעים היו אלא משקבלו פורענותם הרי הם חסידים וכן הוא אומר (דברים כה) ונקלה אחיך כיון שלקה אחיך הוא כן מפורש באגדה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וקלס" - לשון דבה לדבר בם כמו למשל

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עד מה" - עד מתי

"תאנף" - תקצוף

"קנאתך" - חמתך שאתה מקנא להנקם ל' אל קנא (שם ד') אנפרטמנ"ט בלע"ז

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הותר" - פתח אסירים ממסגר שלהם כמו (לקמן קמ"ו) מתיר אסורים שלח מלך ויתירהו (לקמן ק"ה)

"בני תמותה" - בני הנהרגת עליך תמותה אנמוריניד"א בלע"ז ויש דוגמתו בלשון חכמים מוטב שיאכלו ישראל בשר תמותה שחוטה ואל יאכלו בשר תמותה נבילה ופירושו בשר מסוכנת ששחטה במסכת קידושין