רש"י על תהלים סא ו

"נתת ירושת יראי שמך" - החזרת ערי ירושתם על ידי