רש"י על תהלים מא


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל דל" - חולה לבקרו כענין שנאמר (שמואל א י"ג) מדוע אתה ככה דל דאמנון

"ביום רעה" - זה גיהנם ובעולם הזה מה שכרו

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ה' ישמרהו ויחייהו" - למי שמבקרו ומטיב לו

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על ערש דוי" - ערש לי"ט בלע"ז (דברים ג') והנה ערשו ערש ברזל כשיחלה גם הוא יסעדנו מהו על ערש דוי זה יום שביעי של חולי שהוא דוה מאוד כך נדרש באגדת תהילים

"כל משכבו הפכת בחליו" - אף בשעה שחליו כבד עליו שנהפך כל מרגועו ומנוחתו

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אני אמרתי ה' חנני" - אני אין לי מבקרים לטובה וכשאני צועק מתוך חוליי ואומר ה' חנני וגו' אויבי שמחים עלי ואומרים דבר הרע לי מתי ימות וגו'

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שוא ידבר" - מראה עצמו כאילו הוא מיצר וכשהוא יושב לפני יקבוץ לבו מחשבות און לעצמו מה רעה ידבר בצאתו וכשיוצא לחוץ מדבר אותה

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עלי יחשבו" - דבר שהוא רעה לי ומה המחשב' דבר בליעל יצוק בו כל רשעיות שעשה יצוקו וישתפכו בגופו והואיל ואשר שכב לא יוסיף לקום כך מקללים אותי

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הגדיל עלי עקב" - מארב כמו (יהושע ח') ואת עקבו מים לעיר

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בזאת ידעתי וגו'" - כשתחננו ותקיימנו אדע כי חפצת בי כאשר לא יריע אויבי תרועת שמחה עלי ואראה כי בתמי תמכת בי

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ברוך ה'" - כשאקום מחוליי אברכך כן