רש"י על תהלים מא


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל דל" - חולה לבקרו כענין שנאמר (שמואל א י"ג) מדוע אתה ככה דל דאמנון "ביום רעה" - זה גיהנם ובעולם הזה מה שכרו

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ה' ישמרהו ויחייהו" - למי שמבקרו ומטיב לו

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על ערש דוי" - ערש לי"ט בלע"ז (דברים ג') והנה ערשו ערש ברזל כשיחלה גם הוא יסעדנו מהו על ערש דוי זה יום שביעי של חולי שהוא דוה מאוד כך נדרש באגדת תהילים "כל משכבו הפכת בחליו" - אף בשעה שחליו כבד עליו שנהפך כל מרגועו ומנוחתו

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אני אמרתי ה' חנני" - אני אין לי מבקרים לטובה וכשאני צועק מתוך חוליי ואומר ה' חנני וגו' אויבי שמחים עלי ואומרים דבר הרע לי מתי ימות וגו'

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שוא ידבר" - מראה עצמו כאילו הוא מיצר וכשהוא יושב לפני יקבוץ לבו מחשבות און לעצמו מה רעה ידבר בצאתו וכשיוצא לחוץ מדבר אותה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עלי יחשבו" - דבר שהוא רעה לי ומה המחשב' דבר בליעל יצוק בו כל רשעיות שעשה יצוקו וישתפכו בגופו והואיל ואשר שכב לא יוסיף לקום כך מקללים אותי

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הגדיל עלי עקב" - מארב כמו (יהושע ח') ואת עקבו מים לעיר

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בזאת ידעתי וגו'" - כשתחננו ותקיימנו אדע כי חפצת בי כאשר לא יריע אויבי תרועת שמחה עלי ואראה כי בתמי תמכת בי

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ברוך ה'" - כשאקום מחוליי אברכך כן