פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מצודות" - פליישי"ץ בלע"ז

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תנחני" - מונאראשמו"י בלע"ז כמו (שמות ל"ב) לך נחה את העם וגו'

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בידך אפקיד רוחי" - קומנדרי"ה בלע"ז אפקיד רוחי תמיד לפי שאתה פדיתה אותי מצרה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"השומרים הבלי שוא" - המצפים לתשועת ע"א

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הסגרתני" - ליבראשמוו"י ומנחם חבר אותו לשון סגירה וכן כל לשון סגר

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עששה" - כהתה לשון עששית שאדם נותן זכוכית לנגד עיניו לראות לעבר הזכוכית דבר אין אותה מראה ברורה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועצמי עששו" - לשון רקב כאלו אכלם עש

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מכל צוררי" - מאת כל צוררי הייתי חרפה לגדוף "ולשכני" - אני חרפה מאד ופחד למיודעי אמישקטיישנ"ץ מתפחדים על קורותי

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ככלי אובד" - ההולך לאבד כל לשון אבידה אין הלשון נופל על בעל אבידה לומר הוא אבד אותה אלא האבידה אובדת ממנו כד"א אשר תאבד ממנו (דברים כ"ב) האובדת לא בקשתם (יחזקאל ל"ד)

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דבת רבים" - עצת רבים דבת לשון דובב שפתי ישנים (שיר השירים ז') וכן כל דבה שבמקרא פרלרי"ץ בלע"ז

"מגור מסביב" - שמייראין ומפחדין אותי

"בהוסדם" - בהתיעצם

"זממו" - לשון מחשבה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בידך עתותי" - עתים העוברים עלי על פיך הם ובגזרותיך

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל אבושה וגו'" - אחרי שקראתיך אין נאה שאבוש "ידמו לשאול" - ישתתקו ויאלמו למות

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הדוברות על צדיק עתק" - שאומרות לשאול עלי דוד מבקש רעתך "עתק" - סרה דבר שאינו כמו ויעתק משם (בראשית י"ב) ודונש פתר אותו לשון דבר גדול וקשה כמו עתקו וגם גברו חיל (איוב כ"א) הון עתק (משלי ח') ולמכסה עתיק (ישעיהו כ"ג) (סא"א)

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מה רב טובך" - ידעתי לעולם הבא יש שכר טוב ליראיך ומכל מקום בעולם הזה שהרשעים מקיפים אותם אני מתפלל עליהם שתסתירם בסתר פניך

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מרוכסי איש" - מחבורי רשעים המתקשרים יחד להרע להם

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בעיר מצור" - בקעילה כשאמר שאול עלי נסגר לבא בעיר דלתים ובריח (שמואל א כ"ג)

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואני אמרתי בחפזי" - כשיצאתי מקעילה ובאתי אל מדבר מעון והייתי נחפז ללכת מפני שאול כי השיגני ושאול ואנשיו עוטרים אלי ואל אנשי לתפשם "אמרתי בלבי נגרזתי" - נכרתתי לשון גרזן הכורת את העץ על שם גזירתו נקרא גרזן כך פי' דונש ומנחם חברו כמו נגרשתי ואין לו דמיון בתורה (סא"א)

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אמונים נוצר ה'" - שומר ה' את המאמינים בישועתו וסומכים עליו "על יתר" - מדה במדה מכוונת כחץ על יתר הקשת (סא"א) או יש לפתור על יתר חבל כנגד חבל קו כנגד קו ל"א יתר הוא לשון גאוה כמו (ישעיהו ט"ו) יתרה עשה פירוש ומשלם על יתר בגאוה לעושי גאוה (סא"א)

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חזקו ויאמץ לבבכם" - כמו שראיתם שעשה לי להושיעני שהוחלתי לו