רש"י על תהלים כו


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שפטני ה'" - ובמקום אחר הוא אומר אל תבא במשפט וגו' (לקמן קמ"ג) אמר דוד כשאתה דן את הרשעים שפטני כי לפי הרשעים אני צדיק וכשאתה דן את הצדיקים אל תביאני במשפט

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועם נעלמים" - הנכנסין בסתר לעשות במחשך מעשיהם

"לא אבוא" - איני רגיל לבוא וליכנס במקהלם

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בנקיון" - שאין גזל במצות שאני מקיים לולב הגזול פסול

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לשמע" - כמו להשמיע

"כל נפלאותיך" - זה הלל שיש בו לשעבר ויש בו לגוג ויש בו לימות המשיח ויש בו לעתיד לבא

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"זמה" - כל זמה שבמקרא לשון מחשבה יש לטובה ויש לרעה

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"רגלי עמדה במישור" - בדרך ישרה