רש"י על תהלים יג


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עד אנה" - ד' פעמים כנגד ארבעה גליות ובשביל כל ישראל נאמר

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פן אישן המות" - שהמיתה נקראת שינה וישנו שנת עולם (ירמיהו נא)