רש"י על תהלים א


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

 "אשרי האיש" - בעשרה לשונות של זמר נאמר ספר זה בנצוח בנגון במזמור בשיר בהלל בתפלה בברכה בהודאה באשרי בהללויה כנגד עשרה בני אדם שאמרוהו אדם מלכי צדק אברהם משה דוד שלמה אסף ושלשה בני קרח וחלוקין על ידותון י"א אדם היה כמש"כ בדברי הימים (דברי הימים א טז לח) וי"א אין ידותון שבספר זה אלא ע"ש הדתות והדינים של גזירות שעברו עליו ועל ישראל

"אשרי האיש" - לישפלישמנ"ץ בלע"ז אשוריו של איש ותהלותיו של אדם אלו הם אשר לא הלך כי מתוך שלא הלך לא עמד ומתוך שלא עמד לא ישב

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי אם בתורת ה' חפצו" - הא למדת שמושב הלצים מביאו לידי בטול תורה

"ובתורתו יהגה" - בתחלה היא נקראת תורת ה' ומשעמל בה היא נקראת תורתו

"יהגה" - כל ל' הגה בלב הוא כד"א (תהלים יט טו) והגיון לבי (ישעיהו לג יח) לבך יהגה אימה (משלי כד ב) כי שוד יהגה לבם

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שתול" - פלנדי"ץ בלע"ז

"פלגי" - ראויארו"ש בלע"ז

"ועלהו לא יבול" - אפילו הפסולת שבו לצורך היא שיחתן של תלמידי חכמים לצורך היא וצריכה לימוד

"לא יבול" - לשון כמוש פלישטי"ר בלע"ז

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כמוץ" - ל' קש קומבל"א בלע"ז

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על כן וגו'" - דבוק הוא למקרא של אחריו

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי יודע ה' וגו'" - לפי שהוא יודע דרך צדיקים ולפניו הוא להכירה תמיד ודרך רשעים שנואה בעיניו ומעבירה מלפניו על כן לא תהא הקמת רגל לרשעים ליום הדין ולחטאים ליכתב בעדת צדיקים