רש"י על שמות לו


פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מדי העבדה" - יותר מכדי צורך העבודה

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויכלא" - לשון מניעה

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והמלאכה היתה דים לכל המלאכה" - ומלאכת ההבאה היתה דים של עושי המשכן לכל המלאכה של משכן לעשות אותה ולהותר

"והותר" - כמו (שמות ח) והכבד את לבו (מ"ב ג) והכות את מואב