רש"י על שמות כה יז

"כפרת" - כסוי על הארון שהיה פתוח מלמעלה ומניחו עליו כמין דף

"אמתים וחצי ארכה" - כארכו של ארון ורחבה כרחבו של ארון ומונחת על עובי הכתלים ארבעתם ואע"פ שלא נתן שיעור לעוביה פירשו רבותינו שהיה עוביה טפח (סוכה ה)