רש"י על שמואל ב יא טו

רש"י על שמואל ב • פרק יא
א • ד • ו • ח • טו • כא • כה • 


"ונכה ומת" - כדי שתהא מגורשת למפרע ונמצא שלא בא על אשת איש שכל היוצא למלחמה כותב גט לאשתו על תנאי אם ימות במלחמה (שבת נו א)