רש"י על שמואל ב א כד

"המלבישכם שני עם עדנים" - (תרגום) דהוה מלביש לכון לבושי צבעונין ומוביל לכון תפנוקין (לשון תרגום יונתן)