רש"י על שמואל א ל כ

"את כל הצאן והבקר" - ששבה הגדוד מנגב יהודה ומנגב כלב

"נהגו" - אנשים מנהיגים והולכים לפני המקנה ההוא להתכבד ולהתהלל זה שלל דוד