רש"י על שופטים יא לז

רש"י על שופטים • פרק יא >>
ד • יא • טז • יז • יח • כב • כו • כט • לג • לה • לז • לח • לט • מ • 


"וירדתי על ההרים" - לשון יללה הוא ודוגמתו (ישעיהו טו ג) על גגותיה וברחובותיה כולה ייליל ירד בבכי המתעצב בבכי עד שגופו משתבר ובמדרש אגדה דורש רבי תנחומא (בחוקותי ה) על ההרים לפני סנהדרין שמא ימצאו פתח לנדרך