רש"י על שופטים יא


פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וילחמו בני עמון" - היא האמורה למעלה (י ט)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את כל דבריו" - התנאי שביניהם "לפני ה' במצפה" - למקום שנאספו כולם שהשכינה שורה על רוב צבור

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עד ים סוף" - בדרומה של ארץ אדום וארץ אדום בדרומה של ארץ כנען

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אעברה נא בארצך" - מדרום לצפון ליכנס לארץ כנען

"וגם אל מלך מואב" - שהיתה ארצו בסוף ארץ אדום במזרחה של אדום ובדרומה של ארץ ישראל

"ולא אבה" - משה רמזה בתורה (דברים ב כט) כאשר עשו לי בני עשו היושבים בשעיר והמואבים היושבים בער כשם שאדום לא נתנום לעבור כך מואב לא נתנום לעבור

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וילך במדבר" - מן המערב למזרח במיצר דרומי של אדום ומואב

"ויסב את ארץ אדום" - כל דרומה

"ואת ארץ מואב" - כל דרומה וכשהגיע למקצוע דרומית מזרחית פנה אל הצפון לסבוב את מיצר המזרחי

"ויבא ממזרח שמש לארץ מואב ויחנון בעבר ארנון" - לסוף מזרחה של ארץ מואב ושם התחילה ארץ סיחון ועוג וכבשו עבר הירדן במזרח ארץ כנען ועברו הירדן ונכנסו לה לארץ כנען דרך המזרח

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויירשו וגו' מארנון ועד היבק" - שאתה אומר שהוא שלך (פסוק יג) הם מסיחון לקחו "ומן המדבר ועד הירדן" - מדברות היו שם לפני הירדן

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על ידי ארנון" - אצל ארנון שהיו ממואב וידעו שלא היה להם לעבור עליהם שהרי מסיחון כבשום (במדבר כא כד) שלקחם ממלך מואב (שם שם כו) "שלש מאות שנה" - משכבשו את הארץ בימי יהושוע עד יפתח מכאן יש ללמוד שנות השופטים הנזכרים עד הנה אם שני השעבוד של כל אומה נמנים בתוך ימי השופט אם לאו שנינו בסדר עולם (פרק יב) יהושוע פרנס את ישראל עשרים ושמונה שנה ואין לי מקרא ממי ללמוד עתניאל (לעיל ג יא) ארבעים שנה ושני שעבוד של כושן רשעתים (שם שם ח) בכללם אחריו אהוד (שם שם ל) שמונים שנה שמונה עשרה שנים שעבוד של עגלון (שם שם יד) בתוכם הרי מאה ארבעים ושמונה שנה דבורה (שם ה לא) ארבעים שנה ושני שעבוד יבין (שם ד ג) בתוכם הרי מאה שמונים ושמונה אחריו שבע שנים של שעבוד מדין (שם ו א) וארבעים של גדעון (שם ח כח) ושלש של אבימלך (שם ט כב) הרי מאתים שלשים ושמונה שנים אחריו עשרים ושלש של תולע (שם י ב) ועשרים ושתים של יאיר (שם י ג) אלא שעלתה שנה אחת לשניהם ושמונה עשרה של בני עמון (שם שם ח) עד שלא בא יפתח הרי שלש מאות

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עבר בני עמון" - אל בני עמון

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אבל כרמים" - (תרגום) מישר כרמיא

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הכרע הכרעתני" - לשון נקבה ודומה לו (שיר השירים ד ט) לבבתני אחותי כלה "היית בעוכרי" - כל דמי נעכר קפחת את רגלי

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וירדתי על ההרים" - לשון יללה הוא ודוגמתו (ישעיהו טו ג) על גגותיה וברחובותיה כולה ייליל ירד בבכי המתעצב בבכי עד שגופו משתבר ובמדרש אגדה דורש רבי תנחומא (בחוקותי ה) על ההרים לפני סנהדרין שמא ימצאו פתח לנדרך

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותבך על בתוליה" - מדלא כתיב על בתולותיה משמע בתולים ממש

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותהי חק" - גזרו שלא יעשה אדם עוד כן שאלו הלך אצל פנחס או הוא בא אצלו היה מתיר לו נדרו עמדו בגדולתן ומבין שניהם אבדה ונפרע מהם פנחס נסתלקה שכינה הימנו שנאמר בדברי הימים (א ט כ) לפנים ה' עמו למדנו שבסופו אינו עמו ויפתח הוכה בשחין וניפול אברים שנאמר (לקמן יב ז) ויקבר בערי גלעד ויש עוד לפתור ותהי חק בישראל מחובר למקרא שלאחריו

פסוק מ

לפירוש "פסוק מ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מימים ימימה תלכנה וגו'" - הדבר הזה קבעו עליהם לחוק

"לתנות" - לקונן