רש"י על עמוס ה


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בתולת ישראל" - משיגלו בימי הושע בן אלה (מלכים ב טז) לא יעמוד עוד מלך מעשרת השבטים

"נטשה על אדמתה" - כל דבר המושלך ומוטל ונופץ על השדה קורהו נטישה

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"היוצאת אלף" - המוציאה אלף איש

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"דרשוני וחיו" - עלו לרגל לשלם נדריכם בירושלים

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואל תדרשו בית אל ובאר שבע לא תעבורו" - לא נאמר כאן אל תבואו ואל תדרשו אלא אל תעבורו למדנו שלא היתה שם ע"א אלא כל זמן שהיה א' מבני עשרת השבטים יוצא לדרוש ולא עבר את באר שבע עודנו יכול לפנות לבית המקדש לירושלי' ומשעבר את באר שבע הוא הדרך לעגל בית אל או לעגל שבדן וכן הוא במקום אחר (לקמן ח) חי אלהיך דן וחי וגו' ותדע שגזר הכתוב גזירת פורענות על גלגל ובית אל ולא גזר על באר שבע

"הגלגל גלה יגלה" - לפי שמו קללתו וכן בית אל יש עיר שסמוכה לה ששמה בית און בספר (שופטים ז)

"יהיה לאון" - יהון ללמא והוא תרגום של הבל וזה דוגמת אם גלעד און אך שוא היו (הושע יב)

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בית יוסף" - כמו לבית יוסף

"פן יצלח כאש" - פן תעלה חמתו כאש לבית יוסף

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ההופכים ללענה משפט" - ואינם זוכרין הפיכותי שאני הופך לבקר צלמות יש ששרויין עתה בחשך ואני מאיר להם

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויום לילה החשיך" - ויש ששעתו עומדת לו כאור היום ואני מחשיכו ללילה

"הקורא למי הים" - יונתן תרגם דאמר לכנשא משריין סגיאין כמי ימא ומבדר להון על אפי ארעא רבותינו פירשו על דור אנוש שהציף עליהם את מי אוקינוס

"ה' שמו" - לו היה לכם לעבוד והוא היה מגביר אתכם על שונאיכם

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"המבליג" - המגביר כמו ואבליגה מעט (איוב י) מבליגיתי עלי יגון (ירמיהו ח)

"שוד" - אדם שדוד וחלש דמגבר חלשין על תקיפין ובזוזין על כרכי תקיפין משליט

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שנאו בשער מוכיח" - אתם לא יראתם מפניו ומפני נביאיו ושנאתם את המוכיחים אתכם בשערי בתי דינא

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בושסכם" - כמו בוססכם על דל שאתם רומסין ורופסים על ראשו כמו בוססו את חלקתי (שם יב)

"ומשאת בר תקחו" - זקיפת מלווה שהפקעתם עליהם השערים למכור להם תבואה בריבית כדי ליטול נחלתם מהם לפיכך בתי' וכרמים אשר בניתם ונטעתם על אותן הנחלות לא יתקיימו בידכם ומשאת ל' משא שמכבידים עליהם

"כרמי חמד" - כרמי חמדה

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"צוררי צדיק" - מעיקין ליה לזכאה

"בשער הטו" - בשערי בתי דיניכם הטו משפט אביוני'

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"המשכיל" - מי שהוא חכם ידום בבא הרעה ולא יהרהר אחר מה"ד שהרי כל אלה עשו

"כי עת רעה היא" - עת המזומנת לקבל רעתם

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויהי כן וגו'" - אם זאת תעשו אז יהי המקום עמכם כאשר אמרתם בלבבכם שתתקיים לכם גדולתכם

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שארית יוסף" - כל ישראל נקראין על שמו לפי שכלכל אותם

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הו הו" - ל' צעקה

"וקראו איכר אל אבל" - יפגעו שיירות האיכרים החורשים בשדות בקול מספד האבלים הצועקים בחוצות

"ומספד אל יודעי נהי" - ועביד מספדא יערע בדעביד אילייא ואינו אלא ל' כפול כמו משפטי ודיני (תהלים ט)

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הוי המתאוים וגו'" - האומרים ימהר יחישה מעשהו (ישעיהו ה)

"למה זה לכם וגומר" - משל לתרנגול ועטלף שהיו מצפין לאורה כדאיתא בחלק

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בעצרותיכם" - קורבן כנישתכון כשאתם קוראים עצרת

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ושלם מריאיכם" - ושלמי פטומיכון בהמות מפוטמות

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הסר מעלי המון שריך" - שהלוים משוררים על הדוכן אחרי שאתם חמסנים ומעוותי משפט

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויגל כמים משפט" - וזאת תעשו וארצה לכם המשפט אשר כבשתם והסתרתם יגולה וישטף ביניכם כמים נובעים

"וצדקה" - תגלה כנחל איתן

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הזבחים ומנחה" - וכי לזבחים ומנחות רצוני והלא במדבר לא דברתי את אבותיכם להקריב לי זבחים אני אמרתי אדם כי יקריב (ויקרא א) כשירצה להקריב ואומר ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו (במדבר ט) מגיד שלא עשו ישראל במדבר אלא אותו פסח לבדו

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ונשאתם את סכות מלככם" - חוזר לענין הפורעניות שלמעלה חשך להם יום ה' ולא אור ונשאתם בגולה עמכם את גלוליכם וירכיבום האויבים על צואריכם לשאת עמכם בגולה

"סכות כיון כוכב" - שמות עכו"ם הן

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והגלתי אתכם מהלאה לדמשק" - כלומר לא לשכנותיכם תגלו כאשר עד הנה שנמסרתם ביד מלכי ארם ולא היו שובים אתכם למקום רחוק אלא עד דמשק ומעתה ביד סנחרב אמסור אתכם והוא יגלה אתכם למרחוק