רש"י על משלי יז ב

"עבד משכיל וגו'" - על שהשכיל נבוכדנצר לפסוע ג' פסיעות לכבודו של הקב"ה, עלה לגדולה ומשל בישראל שהובישו מעשיהם, וחלק נחלתם לעיניהם.

דבר אחר: גר צדיק טוב מאזרח רשע, ולעתיד לבוא יחלק שלל ונחלה בתוך בני ישראל, שנאמר (יחזקאל מז כג): "והיה השבט אשר גר הגר וגו'".