רש"י על מלכים ב כג


פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על העמוד" - מקום מעמד המלך בבית המקדש

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואת כהני המשנה" - סגני כהונה שהם שניים לכהנים גדולים

"שומרי הסף" - אמרכלים הממונים על כל צרכי הבית ומפתחות העזרה בידם

"בשדמות קדרון" - (תרגום) במישר קדרון

"ונשא את עפרם בית אל" - אל מקום טמא אשר טמא שם את המזבח שעשה ירבעם ושרף עליו את כהני הבמות

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויקטר בבמות" - ואותן שקטרו בבמות בערי יהודה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את בתי הקדשים" - בתי הזמה "אורגות שם בתים" - יריעות

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא יעלו" - הכהנים שקטרו בבמות לעבודה זרה לא יעלו עוד לשרת על מזבח ה'

"כי אם אכלו מצות" - כלומר כי אם בדבר זה לא יצאו מכהונתם שמותרין לאכול בקדשים הרי הם כבעלי מומין חולקין ואוכלין אבל לא מקריבין

"אכלו מצות" - מנחות והוא הדין לכל הקדשים

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"התופת" - הוא המולך ועל שם שהיו הכהנים מקישים בתופים שלא ישמע האב את נהמת הבן כשהוא נכוה בידי הצורה של עבודה זרה מולך קראוהו תופת

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את הסוסים" - אותם המשתחוים לחמה היו להם סוסים מוכנים לצאת לקראת החמה בבקר

"נתן מלך" - כך שמו

"אשר בפרורים" - לא ידעתי מה הם

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וירץ משם" - ובערם משם

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"להר המשחית" - הר הזיתים הוא הר המשחה וכיון שהזכיר את שמו על ידי עבודה זרה שינה שמו לגנאי

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מה הציון הלז" - ראה קבר מצדו אחד עלה קמשונים וחרולים וצדו אחד הדסים ובשמים ותמה עליו ואמר מה זה והשיבו "הקבר איש האלהים" - ונביא השקר שצוה לבניו שיקברוהו אצלו (מלכים א פרק יג)

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשר בערי שומרון" - שהיה יאשיהו מלך על כל ישראל מה שחזרו מעשרת השבטים על ידי ירמיהו

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא נעשה כפסח הזה" - לא נתקבצו רוב עם בכל פסח כמו שנתקבצו בזה "מימי השופטים" - מימי שמואל כתוב בדברי הימים (ב לה יח) לפי שאף שמואל החזיר ישראל למוטב וקבצם המצפתה דבר אחר לא נעשה כפסח הזה לה' בירושלים (אבל) משמלכו מלכי ישראל ומלכי יהודה לא עשו פסח כל ישראל בירושלים לפי שנחלקה המלכות לשנים מירבעם והיו הולכים לעגל שבבית אל ובדן עד עכשיו שגלו עשרת השבטים והחזירם ירמיהוו ומלך עליהם יאשיהו ובאו כולם לירושלים

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"התרפים" - צורות שמדברים על ידי כשפים והעושה אותן צריך לכוון שעה אחת בשנה ושנה אחת ראויה לכך

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וימשחו" - לא היה צריך משיחה אלא מפני שהיה יהויקים אחיו גדול ממנו שתי שנים כמו שכתוב בענין (פסוק לו)