רש"י על מלכים ב יז ל

<< רש"י על מלכים ב • פרק יז >>
א • ב • ו • ט • יג • טז • יז • יח • כג • כה • כט • ל • לא • לג • לד • לה • 


"סכות בנות" - דמות תרנגולת עם אפרוחיה

"נרגל" - דמות תרנגול

"אשימא" - דמות תיש וכן קרוין בלשון כל אומה ואומה וכן פירשו רבותינו בסנהדרין (סג ב)