רש"י על מלכים ב י


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואל האומנים אחאב" - אומנים את בניו

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואתכם הרכב והסוסים" - ויש בכם כח להלחם

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שני המלכים" - יורם ואחזיהו

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובני המלך שבעים איש את גדולי העיר וגו'" - כל זה כתב בספר ואני יודע חשבונם שבעים איש והם עם גדולי העיר המגדלים אותם

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בדודים" - סירות

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"צבורים" - חמרין דגורין (מונטי"ס בלע"ז)

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"צדיקים אתם" - כולכם בעיניכם צדיקים ומחזיקים אותי בחזקת רשע על שהרגתי את המלך ועתה ראו הנה אני קשרתי על אדוני ואהרגהו את כל אלה מי הכה אני לא הרגתים אך מאלה תדעו אפוא כי גזרת המלך היא עליהם וההורגם צדיק הוא ומקיים את מצות המקום

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בית עקד הרועים" - (תרגום) בית כנישת רעיא

"עקד" - לשון קשר מקום אסיפת רועים

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובני הגבירה" - איזבל

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויאמר אליו" - יהוא

"היש את לבבך ישר" - ושלם מה שאני עושה כאשר לבבי שלם עם לבבך

"ויאמר יהונדב יש ויש תנה את ידך" - ואחוז בה והעלני אליך אל המרכבה

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בעקבה" - במרמה לשון (בראשית כז לו) ויעקבני

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קדשו עצרה" - הכריזו אסיפה להיות נעצרים לבית הבעל

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על המלתחה" - תרגם יונתן לדממנא על קומטריא ארגזים וקופסאות שכורכין בתוכן וגונזין תכשיטי עובדי הבעל

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נפשו תחת נפשו" - נפש השומר תחת הנפש הנמלט

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וישלכו" - (תרגום) ורמו רהטיא וגבריא קטילין השליכו חללים את עובדי הבעל

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"למחראות" - לשון בית הכסא וכן (ישעיהו לו יב) לאכול את חוריהם

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"רק חטאי ירבעם וגו'" - מדאגה שלא תשוב הממלכה לבית דוד כמו שנתירא ירבעם

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויאמר ה' אל יהוא" - ביד יונה

"בני רבעים" - ארבע דורות תחת שהשמדת את בית אחאב שמלכו ארבע דורות עמרי ואחאב ואחזיה ויהורם

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לקצות" - כמו (בראשית כז מו) קצתי בחיי