רש"י על מלכים ב ד לד

"ויגהר עליו" - תרגם יונתן ואלהי עלוהי הוא לשון עייפות יש דוגמתו בברייתא דהאזינו ובספרי ומנחם פתר ויגהר פתרון המלה כפי ענינה נשתטח עליו