רש"י על מלכים א א א

<< | רש"י על מלכים אפרק א' • פסוק א' | >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • כא • כד • כה • לג • לד • לו • לז • לח • לט • מ • מג • נ • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ולא יחם לו" - אמרו רבותינו (ברכות סב ב) כל המבזה בגדים אינו נהנה מהם לסוף לפי שקרע את כנף המעיל לשאול ומדרש אגדה אמר רב שמואל בר נחמני כשראה דוד את המלאך עומד בירושלים וחרבו בידו נצטנן דמו מיראתו (ראה פרקי דרבי אליעזר פרק מג)