רש"י על מלאכי ג


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנני שולח מלאכי" - לבער את הרשעים

"ומלאך הברית" - נוקם נקם ברית

"ופנה דרך" - מן הרשעים

"האדון אשר אתם מבקשים" - אלהי המשפט

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומי מכלכל" - ומי יכיל

"ומי העומד" - שיוכל לעמוד

"וכבורית מכבסים" - כבורית של מכבסים שמעביר את כל הכתם כן יעביר כל הרשעה בורית עשב הוא שמעביר את הכתם בלע"ז שנייר"א ולשון בורית ידבר המצחצח ומטהר כמו (תהלים ע"ג) לברי לבב

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישב מצרף" - יפנה מכל עסקיו להיות כצורף המצרף ומטהר כסף

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי אני ה' לא שניתי" - אע"פ שאני מאריך אפי לא שינה דעתי עלי מבראשונה לאהוב את הרע ולשנוא את הטוב

"ואתם בני יעקב" - אע"פ שמתים אתם ברעתכם ולא גביתי מן הרשעים בחייהם

"לא כליתם" - אינכם כלים מלפני והנחתי לי הנפשות לגבות מהם דיני בגיהנם וכן ת"י ואתון דבית יעקב דמאן דמית בעלמא הדין דיניה פסוק כלומר אתם סבורים לומר דיני בטל שאין עוד ליפרע ממנו ורבותינו פירשוהו לא שניתי לא הכיתי את מי ושניתי לו אבל אתכם העמדתי אחר פורענות הרבה וחיצי כלים ואתם אינכם כלים

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"היקבע אדם" - רבותינו דרשו לשון גזילה ולשון ארמי הוא "המעשר והתרומה" - שאתם גוזלים מן הכהנים ומן הלוים היא גזילתי

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"במארה אתם נארים" - על עון זה שאני שולח קללה במעשה ידיכם ואעפ"כ אותי אתם קובעים

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויהי טרף" - יהי מזון מצוי לשמשי

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וגערתי לכם באוכל" - בחסיל וגזם האוכל לכם את תבואת השדה והגפן

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ארץ חפץ" - ארץ שחפצי בה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שוא עבוד אלהים" - על חנם נעבדנו כי לא נקבל שכר "קדורנית" - בשפל רוח

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועתה אנחנו מאשרים וגו'" - אנחנו עבדנוהו ושמרנו משמרתו ועתה רואים אלו הרשעי' מצליחים עד כי מאשרי' אנו אותם על מעשה רשעם "גם בחנו אלהים" - לומר נראה מה יוכל לעשות לנו וימלטו מן הרעה ולא נכשלו

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אז נדברו וגו'" - אני משיב על דבריכם אז בעשות הרשעים רשעם והטובים הלכו קדורנית מפני שנדברו יראי ה' שלא לידבק במעשיהם הרעים ואני לא נשכחו דבריכם מלפני ואע"פ שאיני ממהר להשיב גמול כי הקשבתי ושמעתי וצויתי לכתוב להם ספר זכרון והיו לי דבריהם מקוימים

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ליום אשר אני עושה סגולה" - אשר אצרתי והנחתי לשלם בו גמולי שם אראה אתכם מה בין צדיק לרשע "סגולה" - אוצר איישטו"י בלע"ז

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי הנה היום בא" - יום זה לשון שמש הוא שכך אמרו חכמים אין גיהנם לעתיד לבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה ורשעים נדונים בה וצדיקים מתרפאין בה וזהו שנאמר וזרחה לכם יראי וגו' "שורש וענף" - ברא ובר ברא

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ופשתם" - לשון שומן כמו (ירמיהו כ') כי תפושו כעגלה דשה "מרבק" - הנכנסת לרבקה לפטם קופיל"א בלע"ז

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועסותם" - וכבשתם לשון מיעוך ודומה לו ושם עשו דדי בתוליהון (יחזקאל כ"ג)

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והשיב לב אבות" - להקב"ה

"על בנים" - ע"י בנים יאמר לבנים דרך אהבה ורצון לכו ודברו אל אבותיכם לאחוז בדרכי המקום וכן ולב בנים על אבותם כך שמעתי משמו של ר' מנחם ורבותינו דרשוהו במס' עדיות לשום שלום בעולם