פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משא דבר ה'" - פורפור"ט בלע"ז דבר הנמסר למלאכי לשאת אותו אל בני ישראל "ביד מלאכי" - כבר היה מסור בידו זה ימים רבים מכאן דרשו רבותינו בברייתא דמכילתא שכל הנביאים עמדו על הר סני ושם נמסרו להם הנבואות וכן (ישעיהו מח) אומר מעת היותה שם אני ועתה ה' אלהים שלחני

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואוהב את יעקב" - לתת לו את ארץ חמדה צבי צבאות גוים (ירמיהו ג) ארץ שצבין כל צבאות העכו"ם בה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואת עשו שנאתי" - לדוחפו אל ארץ שעיר מפני יעקב אחיו ומנהג שבעולם מי שיש לו שני בנים לבכור הוא בורר לו מנה יפה

"ואשים הריו שממה" - אינן דומין להרי ישראל

"לתנות מדבר" - מעון תנים

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי תאמר אדום רוששנו" - ואם אומר אדום מתחלתינו רשים היינו אבל מעתה שהעשרנו מביזת ירושלים "ונשוב ונבנה חרבות שלנו" - כה אמר ה' וגו'

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יגדל ה' מעל לגבול ישראל" - יראה גדולתו מעל לגבולינו להודיע כי אנחנו עמו וי"ת יסגא יקרא דה' ואפתי ית תחו' ארעא דישראל

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בן" - יש עליו לכבד אב וכן עבד אדוניו ואתם קרויין בנים ועבדים ועתה אם אב אני לכם איה כבודי

"אמר ה' צבאות לכם" - אתם הכהנים הבוזים את שמי

"ואמרתם במה בזינו" - כלומר ידעתי שתאמרו לי במה בזינו הרי הבזיון

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מגישים על מזבחי וגו' ואמרתם" - כלומר ואם תאמרון במה גאלנוך גאלנו לך את לחם מזבחך אני משיב לכם כי בזאת גאלתם אותי באמרכם שלחן ה' נבזה הוא בוזים היו לחלוק איש באחיו במנחות ובקדשים ואומר מאחר שהוא אסור לנו לחלוק מנחה כנגד מנחה וזבח כנגד זבח וטורח ועמל הוא לחלוק כל מנחה ומנחה בשביל כזית או כפול המגיע לכל אחד ואחד

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אין רע" - וכי אין דבר זה רע

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועתה חלו נא פני" - ועתה אתם הכהנים העושים הרע הזאת איך יעלה בלבבכם להיות שלוחי ישראל לבקש עליהם רחמים הרי מידכם היתה זאת הרעה "הישא את פניכם" - לשמוע תפלה מפיכם ולחון את שולחיכם

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מי גם בכם ויסגור דלתים" - הלואי ויקום איש טוב בכם שיסגור דלתי מקדשי לבלתי הביא שם קרבן מתועבה הזאת "ולא תאירו מזבחי חנם" - באישים שאיני מתרצה בהם שהרי אין לי חפץ בכם ורבותינו דרשו בתורת כהנים אדם אומר לחבירו הגף לי את הדלת הזו אין תובע עליה שכר הדליק לי את הנר הזה אין שואל עליה שכר ואתם מי בכם שסגר דלתי חנם ולא הארתם מזבחי חנם ק"ו שלא עשיתם חנם דברים שדרכן לעשותן בשכר לפיכך אין לי חפץ בכם

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גדול שמי בגוים" - אמרו רבותינו דקרו ליה אלהא דאלהיא אפילו מי שיש לו ע"א יודע (שיש אלוה) שהוא על כולם ובכל מקום מתנדבים לשמי ורבותינו פירשו אלו תלמידי חכמים העוסקים בהלכות עבודה בכל מקום וכן כל תפלות ישראל שמתפללין בכל מקום הרי הן לי כמנחה טהורה וכן ת"י וכל עידן דאתון עבדין רעותי אני מקבל צלותכון ושמי רבא מתקדש על ידיכון וצלותכן כקרבן דכי קדמי וכן פירש המקרא ולמה אתם מחללין שמי והלא גדול הוא בגוים ואני אהבתי וחיבתי עליכם שבכל מקום שאתם מתפללין לפני ואף בגולה מוקטר ומוגש הוא לשמי "ומנחה טהורה" - הוא לי כי על ידכם שמי נורא בגוים ואתם מחללין אותי ואת שמי

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וניבו נבזה אכלו" - ניבו של מזבח השגור בשפתותיכם זהו תמיד נבזה אכלו אתם אומרים עליו כלומר כבר הוצאתם עליו דבה זו וניב זה החזקתם למזבחי "אכלו" - מאכלו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואמרתם הנה מתלאה" - בהמה כחושה ואנו עניים ואין יכולת להשיג למבחר נדרים וכן ת"י הא דאייתינא מליאותנא

"והפחתם אותו" - זו אחת מי"ח תיבות של תיקון סופרים הפחתם אותו אותי נכתב אלא שכינה הכתוב וכתבו אותו והפחתם והדאבתם לשון מפח נפש (איוב י"א)

"אותי" - ואת שולחני

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נוכל" - מתנכל במרמה בדברי שקר לפני לאמר אין לי טובה מזו

"ויש בעדרו זכר" - איל ההגון לעולה והוא נודר זבח

"משחת" - בעל מום כמו (ויקרא כ"ב) משחתם בהם