רש"י על ישעיהו מה


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למשיחו" - כל שם גדולה קרויה משיחה כמו לך נתתיה למשחה (במדבר יח) ורבותינו אמרו למלך המשיח אומר הקב"ה קובל אני לך על כורש כדאיתא במסכת מגילה

"לרד לפניו גוים" - להרקיע ולרדד לפניו גוים לרד לשטוח

"ומתני מלכים אפתח" - ל' חלשות הוא זה ושבר כח כי חגורת מתנים הוא זירוז כח כמו אזר נא כגבר חלציך (איוב מ) ואתה תאזר מתניך (ירמיהו א) ומזיח אפיקים ריפה (איוב יב) ל' שברון כח

"לפתוח לפניו" - דלתי שערי בבל שערים הוא חלל פתח השער דלתים הם הפותחים ונועלין בהן את השער

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והדורים אישר" - ת"י ושורייא אכבש כמו הדר הדרנה על שם שסובבת החומה את העיר ויש לפרש הדורים אורחות מקלקלות איישר לפניו

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הקורא בשמך" - עדיין לא נולדת ואני קורא לך שם כורש

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למען עבדי יעקב" - שתוציאהו מגלות בבל "ולא ידעתני" - לא עשית רצוני כי אני אמרתי הוא יבנה עירי והוא כשעמד אמר מי בכם מכל עמו רשות נתן להם לילך וכל הטורח פורק מעל צוארו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יוצר אור" - לצדיקים "ובורא חושך" - לבבל וכן עושה שלום ובורא רע

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הרעיפו שמים וגו'" - צדק האמור במקרא מוסב על הנזל ועל הרעיפה הרעיפו שמים צדק ושחקים יזלו צדק כלומר מאתי יבא הצדק להיטיב להם מן השמים "בראתיו" - בראתי את הדבר הזה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הוי רב את יצרו" - נתנבא ישעיהו על חבקוק שעתיד לעמוד ולקרוא תגר על אורך הצלחתו של נבוכדנצר עד אנה ה' שועתי וגו' ותעשה אדם כדגי הים (חבקוק א) והקב"ה אמר לישעיהו למה זה בא לריב אתי סבור הוא שאיני שם על לב להושיע את עמי לעת מלאת אשר תרצה הארץ את שבתותיה (ויקרא כו) "אין ידים לו" - אין מקום לו

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הוי אומר לאב מה תוליד" - כסבור הוא להיות מרחם על הבן יותר מאביו ד"א הוי בן האומר לאב למה הולדת דומה הוא לזה שהוא רב את יוצרו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"האותיות שאלוני וגו'" - ה"א נקודה קמץ למדת שאינה תמיהה וכן פירושו אם באתם לשאול לי אתם והנביאים שאלוני על אותות שמים ומופתים אשר אתם רואים נולדים בארץ עליהם היו שואלים אותי מה הם אבל על בני ועל פועל ידי ישרים שבשבילם יצרתי את הכל אתם באים לצוותי ולקרוא לפני תגר "תצוני" - תמוה הוא וכי עליכם לצוות על בני אני כבר בראתי להם הישועה במחשבה שעלתה לפני כיצד אנכי העירותיהו בצדק על כורש הוא אומר

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אנכי עשיתי ארץ" - ונתתיה לאשר ישר בעיני

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יגיע מצרים וגו'" - הרי הודעתי אתכם במה אושיע את בני מיד בבל כי כורש לכך העירותיהו בצדקי ועוד אני מודיעכם תשועת סנחריב בימי חזקיהו כאשר ישוב (לעיל לז) מעל תרהקה מלך כוש יבא לירושלים וחמדת כל אוצרות כוש ומצרים שילכו לעזור את כוש בידו ויבא עם אותו השלל ויפול בירושלים וחזקיהו ועמו יבזו את הכל כן מפורש בסדר עולם שעל סנחריב נאמר

"אנשי מדה" - גובהי קומה

"עליך" - ירושלים

"בזיקים יעבורו" - שהביאם שם סנחריב שלולים בקולרים ולאחר מפלתו עמד חזקיהו ופטר את כל השבוים ונתגיירו והכירו מלכות שמים

"אך בך אל" - יהו מודים שאין אלוה אלא ה' לבדו

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אכן אתה אל מסתתר" - וכן יאמרו להקב"ה אכן הבנתנו כי לגבות חובותיהן של עמך אתה מסתתר מלהראות נצחונך כביכול אין בך יכולת ובהתעורר רחמיך אתה אלהי ישראל מושיע כך מפורש במכילתא

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חרשי צירים" - אומני ציורים של פסילים שמעכו"ם ומזלות

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא תוהו בראה" - כי לשבת יצרה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא בסתר דברתי" - כשנתתי את התורה ולא אמרתי על תהו על חנם לזרע יעקב בקשוני כי אם לקבל שכר גדול "אני ה' דובר צדק" - מאחר שפתחתי להם בדבר צדקי להודיעם מתן שכרן אחר כן הגדתי להם מישרים חוקי ותורתי שקודם מתן תורה נאמר להם (שמות יא) ועתה אם שמוע וגו' והייתם לי סגולה וממלכת כהנים וגו'

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"התנגשו" - לשון הגשה והנו"ן טפילה בו כאשר יאמר התנגפו

"פליטי הגוים" - אשר נשארו מחרבו של נבוכדנצר

"לא ידעו הנושאים את עץ פסלם" - להבין דעת

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"השמיע זאת מקדם" - מי בפסיליכם אשר השמיע מקדם להביא אלהיכם תשועה איש איש לעובדיו "הלא אני ה' ואין עוד" - שאני מודיע מה אני עתיד לעשות לעמי ואקיים דברי

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פנו אלי" - והניחו פסיליכם כל אפסי ארץ ובכך תושעו

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בי נשבעתי" - ויצא מפי צדקה לקבל כל השבים אלי דבר דברתי ולא ישוב מהו הצדקה אשר יצאת מפי כי לי תכרע כל ברך ואני אקבלם כענין שנאמר כי אז אהפוך אל עמים וגו' (צפניה ג)

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אך בה' לי אמר" - המקרא זה מסורס וכן פתרונו אך לי בה' אמר צדקות ועוז אע"פ שכל הגוים ישתחוו לפניו אך לי לבדי כנסתי שראל בה' הובטח לי צדקות ועוז ולא יבאו מכחישי תורה לחלל כבודי

"עדיו יבוא ויבשו וגו'" - כל הנחרים בהקב"ה יבואו עדיו להתחרט על מה שעשו בחייהם ויבושו

"הנחרים" - המתגרים

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בה' יצדקו ויתהללו" - בהבטחת משען אהבתו ימצאו צדקה ויתפארו במעוז

"ויתהללו" - (פרוונטי"ר בלע"ז)