רש"י על ישעיהו לב


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הן לצדק ימלך מלך" - הן אין משפט מלך למלוך כי אם לעשות משפט צדק "ולשרים למשפט ישורו" - ועל מי יש לו למלוך על שרים אשר למשפט ישורו ואמר הנביא זאת על אחז שהיה רשע אבל חזקיהו בנו ימלוך וכדי הוא

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והיה איש" - הגבור ביראת הקב"ה הוא חזקיה יהיה לישראל

"כמחבא רוח" - כמחסה סלע שנחבאים בו מפני רוח ונסתרים שם מפני חורב כן יבטחו בו הנותרים מעשרת השבטים

"בציון" - ל' יובש ציה

"כצל סלע כבד בארץ עיפה" - במקום שמש הארץ עיפה שם וחריבה ותאבה לצל

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולא תשעינה עיני רואים" - לא כמות שהם עכשיו אזניו הכבד ועיניו השע (לעיל ו) ל' טוח

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולבב נמהרים יבין לדעת" - לא כמו שעכשיו השמן לב העם (שם)

"ולשון עלגים וגו'" - ולא כמו שעכשיו כי בלעגי שפה (לעיל כח)

"עלגים" - כל מי שאינו יודע לכוין דיבורו להיות צח קרוי עלג ונלעג

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולכילי" - רמאי נוכל חורש רעים "שוע" - ל' אדון שהכל שועין ופונין אליו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נבלה ידבר" - מדבר ל' הוה הוא

"יעשה און" - יקבץ מחשבות און כמו (דברי' ח) עשה לי החיל הזה

"לעשות חונף" - חושב מחשבות איך יוכל לעשות חנופה חונף שם דבר לכך טעמו למעלה ונקוד פתח

"ומשקה צמא יחסיר" - לפי פשוטו שגוזלין העניים ותרגומו פתגמי אורייתא דאינון כמיא לצחייא מדמן לבטלא

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובדבר אביון משפט" - לחבל אביון במשפטו משפט זה ל' תחלת דברים במשפט כשמדבר האביון טענותיו זה יועץ מזימות להכשילו בנכליו משפט משמש שלשה לשונו' תחלת טענת (דריישמנ"ט בלע"ז) וגמר הדין (ואיימב"ט בלע"ז) ומשטר ששוטרין אותו ביסורין (יושטיצ"ט בלע"ז)

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על נדיבות יקום" - בשביל נדיבותיו תהיה לו תקומה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נשים שאננות" - מדינן דיתבן שליון "בנות בוטחות" - כרכין דיתבין לרוחצן

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ימים על שנה" - כמו (לעיל כט) ספו שנה על שנה ותמיד עונותיכם מתגברין וסוף תרגזנה אלו שהן עכשיו בבטח כי יכלה מהם בציר הענבים ואוסף התבואה לא יבוא אל הבית "אוסף" - שם דבר לכך טעמו למעלה ונקוד פתח

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רגזה" - כמו לרגז

"פשוטה" - כמו לפשוט

"ועורה" - כמו לערות ל' עריה (מיכה א)

"וחגורה" - כמו לחגור לכך טעמו למעלה וכן תירגם יונתן שלחו ואיתערטילו ואסרו על חרצין מתוך שיפשיטו ויתערמו מבגדיהם לא יחגרו על בגדיהם כי על מתניהם

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על שדים סופדים" - יטפחו על לבם "על שדי חמד" - על שדות חמדתן ומ"א על חכמי סנהדראות שהם כשדים המניקים יספדו ועל עיר חמדתן שתחרש כשדה ועל גפן פוריה הם ישראל שנקראו גפן ממצרי' תסיע

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קוץ שמיר" - הובאי ובור כי כל חורבן זה יהיה על כל בתי משוש ועל קריה עליזה ירושלים שהיא משוש לכל הארץ (איכה ב)

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי ארמון" - מלך יהודה נוטש

"והמון העיר" - גלה

"עופל ובחן" - בית מקדשי שהיה להם למבצר

"היה בעד מערות" - יהיה בתוך חורבות מערת ל' ערו ערו (תהלים קלז) ובעד כמו הבעד ערפל ישפוט (איוב כב)

"עד עולם" - עד עת קץ

"עופל ובחן" - שניהם ל' מבצר

"משוש פראים" - לתאות ישמעאל וחיילותיו

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עד יערה עלינו" - ישפוך עלינו כמו ותער כדה (בראשית כד) ל' שפיכה נופל על הרוח כמו ושפכתי על בית דוד רוח חן (יואל ג) וכן אשפוך רוחי על כל בשר (זכריה יב) "ליער יחשב" - קירוין סגיאין כיער הזה שהוא מלא עצים

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ושכן במדבר משפט" - בירושלים שהיא כמדבר "וצדקה בכרמל" - היא ארץ ישראל שתהא באותן הימים ככרמל

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וברד ברדת היער" - על כרחך אין ברד זה שם דבר שהרי נקוד חציו קמץ וחציו פתח בל' פעל וכן פתרונו ל' פעולה כמו ורחץ וישב ועמד וברד ויברוד את ברידת היער ויהי' הבי"ת של ברדת מן יסוד כמו עטרת עקרת כלומר וימטיר הקב"ה את מטר פחי הרשעים שהם עכשיו בנויים ומלאים ערים כיער "ובשפלה" - שנשפלו ישראל עד עכשיו תשפל עיר מטרפולין של פרס ודוגמא כן תרגם יונתן ויחות ברדא ויקטול משריית עממיא

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשריכם" - ישראל שהצליחה זריעת צדקתכם כזורעים על מים מעתה תקצרו ותאספו תבואת שכרכם הטוב תשלחו רגל השור לדוש התבואה והחמור להביא אל הבית כך ת"י כלומר תקבלו שכר פעולתכם הטובה