רש"י על ישעיהו כט יב

<< רש"י על ישעיהו • פרק כט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • 


"ונתן הספר על אשר לא ידע ספר" - וכשנוטלין ממנו ופותחין חותמה ונותנין אותה למי שאינו מכיר ל' אגרת ואומרין לו קרא נא זה ואמר לא ידעתי ספר כך כשתשביע שר האש יאמר לא אוכל כי חתום הדבר ממני וכשתשביע את חבירו יאמר איני מכיר את השם הזה שאתה משביעני בו שאין זה שמי וזהו שאמר ירמיהו הנני מיסב את כלי המלחמה אשר בידכם (ירמיהו כא) זה השם המפורש במדרש תהילים