רש"י על ישעיהו יט יז

"והיתה אדמת יהודה למצרים לחגא" - כשישמעו הנותרים במצרים משבי סנחריב את מפלתו שיפול בארץ יהודה בלא שום מלחמות זרוע בשר ידעו כי יש שכינה בישראל ומושיעם חזק וייראו ויפחדו מפני אדמת יהודה

"חגא" - לשון שבר ואימה ופחד לשון יחוגו וינועו כשכור (תהלים קז) וכן חגוי הסלע (שיר השירים ב)

"מפני עצת ה' צבאות אשר הוא יועץ עליו" - להפילו ביד סנחריב ויהודה ימלט מידו