רש"י על ירמיהו מא


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ורבי המלך" - ושרי המלך נתקנאו בו שנטל גדולה

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"להביא בית ה'" - כשנסעו מביתם לא היו יודעים בחורבן הבית ובדרך שמעו וקרעו בגדיהם וגלחו זקנם

"ומתגודדים" - לשון שריטה

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשר הכה ביד גדליהו" - מתוך שהיה לו לחוש לעצת יוחנן בן קרח ולא חש העלה עליו כאילו נהרגו על ידו

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל מים רבים" - על ברכת מיין סגיאין

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בגרות כמהם" - בגרות דיהב דוד לכמהם בר ברזילי גלעדאה כששב ממלחמת אבשלום כמו שנאמר בספר שמואל (ב יט) אתי יעבור כמהם וגו'