רש"י על ירמיהו לט


פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויבאו כל שרי מלך בבל וישבו בשער התוך וגו'" - מגיד שנתקיימה כאן נבואה עליונה ובאו ונתנו איש כסאו פתח שערי ירושלים וגו' (לעיל א)

"בשער התוך" - בתרעא מציעתא שער העזרה שער ניקנור המזרחי והוא בין שער עזרת נשים ובין שער ההיכל ורבותינו אמרו שער התוך שער שמחתכין בו הלכות עליהם הוא אומר מקום המשפט שמה הרשע (קוהלת ג)

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"דרך גן המלך" - מערה היתה לו מביתו עד ערבות ירחו ויצא לילך דרך המערה מה עשה הקב"ה לקיים ופרשתי את רשתי עליו (יחזקאל יב) זימן צבי לפני הכשדים מהלך על גג המערה חוץ לעיר ורצו אחריו לתפשו והוא רץ עד פתח המערה וראו את צדקיהו יוצא מן המערה

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וידבר אתו משפטים" - למה עברת על השבועה

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואת כל חורי יהודה" - אלו הסנהדרין על שהתירו לו את שבועתו החטא היה בעיני האלהים שהתירו השבועה

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואת בית העם" - בתי כנסיות (י)

"כרמים ויגבים" - שדות לעבדם כל יגיבה לשון חפירה (אפושי"ץ בלע"ז)

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"רבי" - כמו שרי

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל גדליהו בן אחיקם" - שנפל אל הכשדים ע"פ ירמיהו וכשנלכדה העיר מינהו שליט בנשארים שם

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והיו לפניך ביום ההוא" - והיו הדברים לפניך שתראה אותם מתקיימים

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ביד האנשים" - ביד הכשדים