רש"י על ירמיהו לח


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והיתה לו נפשו לשלל" - והיו לו חייו הצלה כאילו שלל נפשו כאדם השולל שלל ומשתכר כך ישתכר זה נפשו

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על כן הוא מרפא" - (אלאקנ"ץ בלע"ז) לשון רפיון

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יוכל" - כמו יכול על אשר הוא מרפא את וגו'

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הבור מלכיהו" - של מלכיהו

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עבד מלך" - ברוך בן נריה

"הכושי" - צדקיהו מה כושי משונה בעורו אף צדקיהו משונה בצדקו מכל דורו ויש מדרש דורש הכושי על ברוך

"איש סריס" - גבר רב

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וימת תחתיו וגו'" - אילו הניחו אותו במקומו היה מת מאליו ברעב והם הריעו לקרב מיתתו

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שלשים אנשים" - מתוך שכחן תש ברעב נצרכו כולן

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בלויי הסחבות" - בלואי בגדים הנסחבים

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והמלחים" - לשון רקבון כמו כעשן נמלחו (ישעיהו נא)

"תחת אצילות ידיך" - שלא יזיקוך החבלים

"אצילות" - (איישילא"ש בלע"ז)

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מבוא השלישי" - לא ידעתי היכן הוא ושמא בעזרת ישראל היא לומר שהחיל ועזרת נשים לפניה

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"דואג" - ירא

"פן יתנו אותי" - הכשדים ביד היהודים לומר מלככם יהי עבדכם על שקדמתם להשלים עמנו

"והתעללו בי" - היהודים (אינגברוי"ט בלע"ז)

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אנשי שלומך" - נביאי השקר שאמרו לך לא תלכד

"בבוץ" - טיט לשון היגאה גומא בלי בצה

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואת העיר הזאת תשרף באש" - הרי אתה כאילו שורפה בידים שאתה גורם לה