רש"י על ירמיהו לח


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והיתה לו נפשו לשלל" - והיו לו חייו הצלה כאילו שלל נפשו כאדם השולל שלל ומשתכר כך ישתכר זה נפשו

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על כן הוא מרפא" - (אלאקנ"ץ בלע"ז) לשון רפיון

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יוכל" - כמו יכול על אשר הוא מרפא את וגו'

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הבור מלכיהו" - של מלכיהו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עבד מלך" - ברוך בן נריה

"הכושי" - צדקיהו מה כושי משונה בעורו אף צדקיהו משונה בצדקו מכל דורו ויש מדרש דורש הכושי על ברוך

"איש סריס" - גבר רב

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וימת תחתיו וגו'" - אילו הניחו אותו במקומו היה מת מאליו ברעב והם הריעו לקרב מיתתו

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שלשים אנשים" - מתוך שכחן תש ברעב נצרכו כולן

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בלויי הסחבות" - בלואי בגדים הנסחבים

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והמלחים" - לשון רקבון כמו כעשן נמלחו (ישעיהו נא)

"תחת אצילות ידיך" - שלא יזיקוך החבלים

"אצילות" - (איישילא"ש בלע"ז)

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מבוא השלישי" - לא ידעתי היכן הוא ושמא בעזרת ישראל היא לומר שהחיל ועזרת נשים לפניה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דואג" - ירא

"פן יתנו אותי" - הכשדים ביד היהודים לומר מלככם יהי עבדכם על שקדמתם להשלים עמנו

"והתעללו בי" - היהודים (אינגברוי"ט בלע"ז)

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אנשי שלומך" - נביאי השקר שאמרו לך לא תלכד "בבוץ" - טיט לשון היגאה גומא בלי בצה

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואת העיר הזאת תשרף באש" - הרי אתה כאילו שורפה בידים שאתה גורם לה