רש"י על ירמיהו לז יג

<< רש"י על ירמיהו • פרק לז
א • ד • ה • ז • יב • יג • טז • כא • 


"ושם בעל פקידות" - ממונה לשמור שלא יצא איש מן העיר להשלים אל הכשדים

"בן שלמיה בן חנניה" - הוא חנניה בן עזור בן בנו היה זה ולכך יחסו הכתוב ללמד שכל המחניף לרשע סוף נופל בידו או ביד בנו או ביד בן בנו וירמיהו החניף לו שאמר לו אמן יקים ה' את דבריך (לעיל כח) ומדרש אגדה שצוה חנניה את בנו ראה שאני מת על ידי ירמיהו והעמידני שקרן בנבואתי אם תוכל להכשילו הכשילהו ובנו צוה גם הוא לבניו כך וכשהגיע שעה הכשילו